Program dofinansowania międzynarodowych inicjatyw w województwie warmińsko-mazurskim na rok 2024

Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego zapoczątkował kolejny rozdział konkursu o nazwie „WM DLA WM. WSPIERAMY WSPÓŁPRACĘ MIĘDZYNARODOWĄ JST W NASZYM WOJEWÓDZTWIE W 2024 ROKU”. Głównym celem tego przedsięwzięcia jest zachęcenie lokalnych jednostek samorządowych do podjęcia działań o charakterze międzynarodowym.

Takie działania mogą przyjmować różne formy, począwszy od tworzenia nowych projektów współpracy międzynarodowej, poprzez wzmacnianie już istniejących partnerstw, aż po aktywizację społeczności lokalnych. Cenione są również projekty mające na celu promowanie województwa warmińsko-mazurskiego za granicą, jak i te celebrowające osiągnięcia i działalność osób związanych z tym regionem. Nie mniej ważne są inicjatywy służące stymulacji rozwoju społeczno-gospodarczego regionu.

W roku 2024 samorząd szczególnie zachęca do realizacji projektów związanych z 20. rocznicą wejścia Polski do Unii Europejskiej czy z regionami członkowskimi Euroregionu Bałtyk. Szczególną uwagę przyciągają projekty, które będą celebrować rok upamiętniający Immanuel’a Kanta.

Marcin Kuchciński, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego, podkreśla znaczenie współpracy międzynarodowej dla strategii rozwoju regionu Warmia, Mazury i Powiśle. Współpraca ta umożliwia budowanie silnej pozycji województwa na międzynarodowej arenie. Województwo ma obecnie podpisane umowy o współpracy z dziesięcioma regionami partnerskimi z dziewięciu krajów, a w ubiegłym roku realizowane były projekty dofinansowane w partnerstwie z Ukrainą, Niemcami, Litwą, Francją i Holandią. Marszałek wyraża jednak nadzieję na dodatkowe otwarcie konkursu na nowe kierunki współpracy.

Łączna suma przeznaczona na ten konkurs z budżetu województwa to 80 tys. zł, przy czym maksymalne wsparcie finansowe dla jednego projektu wynosi 8 tys. zł. O dofinansowanie mogą ubiegać się gminy i powiaty z terenu województwa warmińsko-mazurskiego, jak również ich jednostki organizacyjne. Termin składania wniosków upływa 9 lutego 2024 roku.